حوزه شاخص‌ها


دارندگان مدرک دکتری استخدام شده به عنوان محقق بر اساس طول مدت ماندن با یک کارفرما و بخش‌های انجام دهنده (%)