حوزه شاخص‌ها


سرمایه خطرپذیر پرداخت شده به ازای هر 1000 دلار از GDP
سرمایه خطرپذیر پرداخت شده به ازای هر معامله سرمایه خطرپذیر
سرمایه‌گذاری خطرپذیر (به صورت درصدی از GDP)
سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر اساس مرحله تامین مالی
سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهانی در فناوری‌های انرژی پاک
کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر (میلیون یورو)
معاملات سرمایه خطرپذیر
معاملات سرمایه خطرپذیر به صورت درصدی از سازمان‌های ایجاد شده برای کسب و کار با فناوری پیشرفته