گزارش سنجش علم و فناوری (مرکز پژوهش های مجلس 1389)

گزارش سنجش علم و فناوری (مرکز پژوهش های مجلس 1389) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 1389 .سنجش علم و فناوری(1): نظام سنجش علم و فناوری در ایران. تهران: دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین.
گزارش ارزیابی علم و فناوری درج.ا.ا. (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1386)

گزارش ارزیابی علم و فناوری درج.ا.ا. (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1386) شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1386 .گزارش ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. تهران: هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری 1388)

سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری 1388) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1388 .سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور. تهران: وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری.
سامانه آمارهای علم و فناوری اتحادیة اروپا (دسترسی در6 خرداد 1395)

European Commission Statistics Website (Eurostat). (Accessed June 6, 2016).
سامانه آمارهای علم و فناوری یونسکو (دسترسی در 6 خرداد 1395)

UNESCO Institute for Statistics (UNESCOstat). (Accessed June 6, 2016).
علم، فناوری، و نوآوری در اروپا (اتحادیه اروپا 2013 )

European Union. 2013. Science, Technology, and Innovation in Europe. (Accessed June 6, 2016).
شاخص‌های علم، فناوری، و نوآوری هلند (وزارت آموزش، فرهنگ، و علم هلند 2014)

Ministry of Education, Culture and Science, Netherland. 2014. Science, Technology, and Innovation Indicators; Challenges in Measuring the Efficiency of National Science, technology, and Innovation Systems. (Accessed June 6, 2016).
شاخص‌های علوم پایه و مهندسی (بنیاد ملی علوم آمریکا 2014)

National Science Foundation. 2014. Science and Engineering Indicators 2014. (Accessed June 6, 2016).
سنجش علم، فناوری، و نوآوری (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1388)

سنجش علم، فناوری، و نوآوری (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1388). نوروزی، چاکلی، محمد حسن زاده،‌ و حمزه علی نورمحمدی. 1388. بازشناسی ارتباط شاخص‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آنها طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
گزارش روند تحولات علم و فناوری در ج.ا.ا. ( شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393)

گزارش روند تحولات علم و فناوری در ج.ا.ا. ( شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393) شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1393 .گزارش روند تحولات علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1391-1380). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
رتبه بندی علم، فناوری، و صنعت (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 2015)

Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD). 2015. Science, Technology, and Industry Scoreboard 2015: Innovation for Growth and Society. (Accessed June 6, 2016).
شاخص‌های علم و فناوری آفریقای جنوبی (شورای ملی نوآوری آفریقای جنوبی 2009)

National Advisory Council on Innovation. 2009. South African Science and Technology Indicators. (Accessed June 6, 2016).
شاخص جهانی نوآوری (سازمان جهانی مالکیت فکری 2015)

World Intellectual Property Organization (WIPO). 2015. The Global Innovation Index 2015. (Accessed June 6, 2016).
سند نقشه جامع علمی کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی 1389)

سند نقشه جامع علمی کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1389) شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1389 .سند نقشه جامع علمی کشور. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
گزارش پایش جهانی توانمندی فناوری2009 (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1388)

گزارش پایش جهانی توانمندی فناوری 2009 (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1388) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. 1388 .گزارش پایش جهانی توانمندی فناوری 2009. تهران: انجمن مدیریت فناوری ایران.
شاخص های آماری حوزه علم و فناوری (وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری 1388)

شاخص های آماری حوزه علم و فناوری (وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری 1388) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . 1388. شاخص های آماری حوزه علم و فناوری. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
دانش ایران (پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران 1394)

دانش ایران (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 1394) انصافی، ریحانه، حسین غریبی، و سیروس علیدوستی. 1394. دانش ایران (مشارکت ایرانیان در دانش جهان، سال 2013). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).
شاخص‌های علوم پایه و مهندسی (بنیاد ملی علوم آمریکا 2014)

National Science Foundation. 2014. Science and Engineering Indicators 2014. (Accessed June 6, 2016).
همکاری‌های علمی و فناورانه در کشورهای در حال توسعه (مؤسسه رند 2002)

RAND. 2002. Science and Technology Collaboration: Building Capacity in Developing Countries. (Accessed June 6, 2016).