حوزه شاخص‌ها


تعداد خلق مدل‌های سازمانی و ICT
خلق مدل‌های کسب و کار و ICT
درخواست‌های مدل‌های مصرفی(Utility model) افراد مقیم