حوزه شاخص‌ها


تعداد مراکز پژوهشی که در رتبه‌بندی جهانی جزء 10 درصد بهترین مراکز هستند
تعداد مراکز تحقیقاتی
تعداد نهادهای تحقیقات علمی در هر یک میلیون نفر جمعیت
کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی
میزان گرایش به مراکز تحقیقاتی غیردولتی و روند توسعه کمی و کیفی آن‌ها
نسبت مراکز تحقیق و توسعه به کل مراکز تحقیقاتی
نسبت مراکز تحقیقات علمی به کل مراکز تحقیقاتی
نسبت مراکز تحقیقاتی در هر یک از گروه‌های تخصصی علمی به تفکیک
نسبت مراکز تحقیقاتی دولتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی
نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تحقیقاتی