حوزه شاخص‌ها


بودجه بخش پژوهش به تفیک منابع علمی (کتاب‌ها، نشریات، پایگاه‌های اطلاعاتی)، تجهیزات و لوازم (مانند رایانه، لوازم و مواد آزمایشگاهی)، فضا و ساختمان و زمین و دیگر هزینه‌های مصرفی
بودجه دولت برای پژوهش، بر اساس وزارتخانه
پژوهش بنیادین و کاربردی و توسعه آزمایشگاهی
پژوهش‌های بنیادین که در آموزش عالی و بخش‌های دولتی انجام می‌شود (به صورت درصدی از هزینه کرد داخلی در پژوهش بنیادین)
تحقیقات بنیادین بر اساس بخش انجام دهنده، و تحقیقات بنیادین بر اساس منبع تامین مالی
درصد اعتبارات بخش‎های مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی و رشد اعتبارات هر بخش
درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پرسنل دفتری خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی (GNP)
درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت
درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد اعتبارات غیردولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی
درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل هزینه‏های تحقیقاتی
درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی
درصد سرمایه‌گذاری پژوهشی به تفکیک دولت، آموزش عالی، بنگاه‌های اقتصادی-تجاری (صنعت)
درصد کل اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات
درصد هزینه کرد پژوهشی به تفکیک دولت، آموزش عالی، بنگاه­های اقتصادی-تجاری (صنعت)
درصد هزینه‏‌های پرسنلی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی
درصد هزینه‏‌های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوب
متوسط تامین مالی دولت برای تحقیقات نوآوری کسب و کارهای کوچک به ازای هر 1 میلیون دلار از GDP
متوسط هزینه کردها به ازای هر دانشجوی تمام وقت در تحقیقات دانشگاه‌های تحقیقاتی عمومی و خصوصی سطح بالا