حوزه شاخص‌ها


بنگاه‌هایی که با تامین کنندگان و مشتریان در زمینه نوآوری همکاری می‌کنند (به صورت درصدی از بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)
بنگاه‌هایی که در زمینه نوآوری با موسسات آموزش عالی و پژوهشی همکاری دارند، (به صورت درصدی از بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)
بنگاه‌هایی که در زمینه نوآوری با هم همکاری می‌کنند، بر اساس وضعیت R&D (به صورت درصدی از بنگاه‌های فعال و غیر فعال در R&D)
بنگاه‌هایی که در زمینه نوآوری دارای همکاری‌های بین‌المللی هستند، بر اساس اندازه بنگاه (به صورت درصدی از بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند در هر دسته از اندازه)
تعداد معاملات سرمایه‌گذاری مشترک و اتحادهای استراتژیک
سازمان‌های نوآور در محصول/ویا فرآیند که در همکاری‌های نوآوری مشارکت دارند(به صورت درصدی از کل سازمان‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)
همکاری‌های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت