حوزه شاخص‌ها


ارتباط بخش صنعت با مراکز تحقیقاتی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
ارزش کل داد و ستد سهام به صورت درصدی از GDP
اعتبار داخلی بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP
تشکیل سرمایه ناخالص به صورت درصدی از GDP
تعداد کارگاه‌های صنعتی (کارگاه‌های کوچک و متوسط) بر حسب تعداد شاغلین
تعداد کسب و کارهای جدید به جمعیت 15 تا 64 ساله(شدت ورود بنگاه‌های جدید)
تعداد گواهینامه‌های دارای انطباق با استاندارد ISO 9001 در کیفیت سیستم‌های مدیریت
سرمایه‌گذاری در بازار به صورت درصدی از GDP
سهولت آغاز یک کسب و کار
سهولت پرداخت مالیات‌ها
سهولت حل و فصل ورشکستگی
سهولت کسب اعتبار و شهرت
شدت رقابت محلی
کیفیت انتقال فناوری از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به‌منظور بومی کردن آن
مالیات بر درآمد شرکت‌ها و درآمد پرسنل
موانع کارآفرینی (مقیاس 0 تا 6 از کمترین به بیشترین مانع)
وام‌های ناخالص موسسات سرمایه‌گذاری کوچک به صورت درصدی از GDP