حوزه شاخص‌ها


ارتباط بالاترین مدرک با شغل میان دارندگان بالاترین مدرک تحصیلی علوم پایه و مهندسی که در مشاغل این حوزه اشتغال ندارند، بر اساس سطح مدرک
اشتغال دانشمندان و مهندسان، بر اساس بخش، طبقه شغلی و رشته (به درصد)
اشتغال در بخش خدمات دانش محور با فناوری پیشرفته (به در صد)
اشتغال در بخش‌های فناوری و دانش محور در سطح ملی بر اساس نوع شغل (به درصد)
اشتغال در سازمان‌های با فناوری پیشرفته به صورت درصدی از کل اشتغال و مدرک تحصیلی
اشتغال در صنایع تولیدی با فناوری پیشرفته
اشتغال در مشاغل تولیدی تحقیق و توسعه محور (به صورت درصدی از کل اشتغال در مشاغل تولیدی)
اشتغال در مشاغل علوم پایه و مهندسی بر اساس طبقه شغلی
اشتغال در مشاغل علوم پایه و مهندسی به صورت درصدی از همه مشاغل
اعضای هیئت علمی (تمام وقت و نیمه وقت) به تفکیک آموزشی و پژوهشی
اقلیت‌ها به صورت درصدی از دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس پست
تجربه معلمان ریاضی و علوم پایه که در زمینه خاصی تدریس می‌کنند، بر اساس سطح کلاس
تعداد اعضا هیئت علمی
تعداد اعضا هیئت علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت
تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی
تعداد کادر آموزشی معادل تمام وقت دانشگاهی
تعداد مهندسان در یک میلیون نفر جمعیت
تفاوت‌های حقوق برآوردشده میان زنان و مردان دارای بالاترین مدرک شاغل تمام وقت در علوم پایه و مهندسی بر اساس سطح مدرک
تکنسین‌ها و متخصصان در بخش‌های با فناوری پیشرفته
توزیع سنی دانشمندان و مهندسان در نیروی کار، بر اساس جنسیت
توزیع سنی دانشمندان و مهندسان شاغل، بر اساس طبقه شغلی و رشته
توزیع شغلی دارندگان بالاترین مدرک علوم پایه و مهندسی بر اساس رشته بالاترین مدرک تحصیلی
توزیع شغلی دانشمندان و مهندسان، بر اساس رشته بالاترین مدرک تحصیلی
جابه جایی بین شغلی نیروی انسانی علم و فناوری بر اساس جنسیت، سن و فعالیت
دارندگان بالاترین مدرک علوم پایه و مهندسی شاغل در بخش کسب و کار، بر اساس سطح بالاترین مدرک تحصیلی و اندازه کارفرما