حوزه شاخص‌ها


تعداد اعضای هیئت علمی که در انجام تحقیقات در سایر مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی همکاری داشته‌اند
تعداد پژوهش‌های بین‌المللی مشارکتی
تعداد تفاهم‌نامه‌ها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای انجام برنامه‏‌ها و پروژه‌‏های مشترک تحقیقاتی
تعداد قراردادهای تحقیقاتی اجرا شده با سایر مراکز علمی به تفکیک داخل و خارج
تعداد مستندات علمی مشترک با محققان خارجی(منتشر شده در پایگاه Scopus و ISI)
تعداد مستندات علمی مشترک با محققان کشورهای اسلامی (منتشر شده در ISI و Scopus)
حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
سهم مستندات علمی مشترک با محققان خارجی از کل مستندات علمی منتشر شده در Scopus و ISI
سهم مستندات علمی مشترک با محققان کشورهای اسلامی از کل مستندات علمی منتشر شده در ISI و Scopus
سهم مقالات جهانی در همه رشته‌ها از مقالات دارای چند نویسنده
سهم مقالات علوم پایه و مهندسی از هم نویسندگی بین‌المللی
سهم مقالات علوم پایه و مهندسی جهانی از همکاری‌های بین‌المللی، بر اساس رشته‌های علوم پایه و مهندسی
سهم مقالات کشور از هم نویسندگی با موسسات خارجی و دانشگاه‌ها
نسبت اعضای هیئت علمی که با صنعت ارتباط دارند (پژوهشی، آموزشی و ...)
هم نویسندگی به صورت درصدی از انتشارات علمی
همکاری‌های علمی داخلی