حوزه شاخص‌ها


اختراعاتی که توسط ادبیات غیر پروانه ثبت اختراع(NPL) استناد می‌شود، (سهم استناد‌ها به NPL در استنادات گذشته، متوسط، حق ثبت اختراعات EPO)
پروانه‌های ثبت اختراع EPO که به موسسات دانشگاهی اعطا شده است
پروانه‌های ثبت اختراع ICT اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
پروانه‌های ثبت اختراع USPTO در حوزه انرژی‌های جایگزین و فناوری‌های کنترل آلودگی
پروانه‌های ثبت اختراع USPTO که به موسسات دانشگاهی اعطا شده است
پروانه‌های ثبت اختراع اعطا شده به ساکنان در هر میلیون نفر جمعیت
پروانه‌های ثبت اختراع اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند بر اساس فعالیت
پروانه‌های ثبت اختراع اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند و بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC)
پروانه‌های ثبت اختراع اعطا شده در حوزه فناوری‌های پیشرفته توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
پروانه‌های ثبت اختراع اعطا شده در هر 1000 نفر شاغلین حوزه علوم پایه و مهندسی
پروانه‌های ثبت اختراع دانشگاه به ازای هر 1000 نفر دارنده دکتری علوم پایه و مهندسی
پروانه‌های ثبت اختراع دانشگاهی، بر اساس حوزه فناوری، متوسط 5 سال
پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه جهت یابی رادیویی و ماهواره اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه فناوری‌های کاهش تغییرات آب و هوایی، (سهم اقتصادها در خانواده‌های ثبت اختراع IP5)
پروانه‌های ثبت اختراع در فناوری‌های مرتبط با ICT
پروانه‌های ثبت اختراع مرتبط با سلامت، (سهم اقتصادها در خانواده‌های ثبت اختراع IP5)
تعداد اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اخترع امریکا(USPTO)
تعداد اختراعات ثبت شده ملی
تعداد پروانه ثبت اختراعات در سطح بین‌المللی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
تعداد پروانه ثبت اختراعات در سطح ملی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
تعداد پروانه‌های اختراع ثبت شده در خانواده سه گانه که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
تعداد ثبت اختراعات در خانواده سه گانه ثبت اختراعات
تعداد درخواست پروانه ثبت اختراع به تفکیک اداره ثبت اختراع اروپا و آمریکا
تعداد درخواست‌های پروانه ثبت اختراع در PCT که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
ثبت IP توسط وابستگان خارجی شرکت‌های R&D برتر، بر اساس مکان دفتر مرکزی، (سهم کل پروانه‌های ثبت اختراع ثبت شده در اروپا و ایالات متحده)