حوزه شاخص‌ها


انواع نوآوری در بخش خدمات به صورت درصدی از همه بنگاه‌های خدماتی
بنگاه‌های ارائه دهنده آموزش‌های رسمی به صورت درصدی از همه بنگاه‌ها
بنگاه‌های با فناوری پیشرفته به صورت درصدی از همه بنگاه‌های تجاری
بنگاه‌هایی که حمایت عمومی برای نوآوری دریافت می‌کنند، بر اساس اندازه بنگاه (به صورت درصدی از بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)
بنگاه‌هایی که محصول جدید به بازار معرفی می‌کنند اعم از تولیدی و خدماتی (به صورت درصدی از همه بنگاه‌ها در هر بخش)
بنگاه‌هایی که محصول جدید به بازار معرفی می‌کنند، بر اساس اندازه بنگاه، (به صورت درصدی از همه بنگاه‌ها در هر دسته از اندازه)
تعداد شرکت‌های دانش بنیان
تعداد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
درصد بنگاه‌های تولیدی فعال در نوآوری از نظر عوامل بازدارنده مهم برای نوآوری در بنگاه
درصد بنگاه‌های نوآور به تفکیک صنایع تولیدی
سازمان‌های موجود در بخش فناوری پیشرفته بر اساس فعالیت
سازمان‌های نوآور بر اساس سهم کارکنان دارای مدرک دانشگاهی (به صورت درصدی از سازمان‌های نوآور)
سازمان‌های نوآور بر اساس نوع نوآوری
سازمان‌های نوآور به صورت درصدی از کل سازمان‌ها
سازمان‌های نوآور در تولید ICT و خدمات IT (به صورت درصدی از سازمان‌های با تعداد افراد شاغل 10 نفر یا بیشتر)
سازمان‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند
سازمان‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند که R&D در داخل و خارج انجام می دهند (به صورت درصدی از کل سازمان‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)
سازمان‌هایی که از خدمات رایانش ابری استفاده می‌کنند بر اساس اندازه (به صورت درصدی از سازمان‌ها در هر طبقه از اندازه اشتغال)
سازمان‌هایی که در بازارهای بین‌المللی و بخش عمومی فعال هستند (به صورت درصدی از همه بنگاه‌های نوآور)
سازمان‌هایی که در فروش از طریق تجارت الکترونیکی فعال هستند، به تفکیک اندازه (به صورت درصدی از سازمان‌ها در هر طبقه از اندازه اشتغال)
سازمان‌هایی که فروش به صورت تجارت الکترونیکی فرامرزی دارند به صورت درصدی از همه سازمان‌هایی دارای فروش از طریق تجارت الکترونیکی
شرکت‌های انشعابی با فناوری پیشرفته
مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها در بازارهای بین‌المللی و عمومی، بر اساس وضعیت نوآوری، (به صورت درصدی از بنگاه‌ها در گروه مربوطه)
منابع خارجی دانش برای نوآوری بر اساس نوع، (درصد بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند با استناد به منبع بسیار مهم)
نوآوری بخش تولید (به صورت درصدی از همه بنگاه‌های تولیدی)