حوزه شاخص‌ها


انتشار طرح‌های صنعتی ثبت شده
تخصصی‌سازی طرح‌های صنعتی در بازارها (درصد سهم هر حوزه از محصول در درخواست‌های طرح‌های صنعتی)
تمدید طرح‌های صنعتی ثبت شده
تمدید طرح‌های صنعتی ثبت شده بر اساس طبقه (Locarno classification)
درخواست طرح‌های صنعتی بر اساس حوزه درخواست به صورت درصدی از کل درخواست طرح‌های صنعتی در هر اداره
درخواست طرح‌های صنعتی بر اساس نوع طرح
درخواست طرح‌های صنعتی در هر بیلیون GDP
درخواست طرح‌های صنعتی در هر میلیون نفر جمعیت
طرح‌های صنعتی بر اساس تعداد طبقات
طرح‌های صنعتی بر اساس طبقه
طرح‌های صنعتی بر اساس کشور محل سکونت نماینده
طرح‌های صنعتی بر اساس وضعیت آن‌ها در فرآیند ثبت
طرح‌های صنعتی ثبت شده بر اساس تعداد طبقات
طرح‌های صنعتی ثبت شده بر اساس طبقه (Locarno classification)
طرح‌های صنعتی ثبت شده بر اساس وضعیت انتشار
طرح‌های صنعتی ثبت شده بر اساس وضعیت قانونی درخواست
طرح‌های صنعتی ثبت شده در هر بیلیون GDP
طرح‌های صنعتی ثبت شده در هر میلیون نفر جمعیت
طرح‌های صنعتی در هر بیلیون GDP
طرح‌های صنعتی در هر میلیون نفر جمعیت
طرح‌های صنعتی موجود در بازار که در خارج خلق شده‌اند (بر اساس محل اقامت صاحب طرح و بیشترین مکان‌های خلق کنندگان طرح)
مالکیت فردی طرح‌های صنعتی
متوسط طرح‌های صنعتی ثبت شده در هر چند درخواست
محل اقامت طراحان صنعتی فعال در بازار بر اساس حوزه طراحی (سه اقتصاد برتر به عنوان محل اقامت)