حوزه شاخص‌ها


انتشارات علائم تجاری بر اساس سال انتشار
انتشارات علائم تجاری به صورت درصدی از درخواست‌های علائم تجاری
تجدید و تکرار علائم تجاری بر اساس طبقه
تجدید و تکرار علائم تجاری به صورت درصدی از کل درخواست‌های علائم تجاری
تخصصی‌سازی علامت تجاری در بازارها (درصدی از سهم هر محصول در درخواست‌های علامت تجاری اقتصادها)
درخواست‌های علائم تجاری بر اساس تعداد طبقات
درخواست‌های علائم تجاری بر اساس طبقه
درخواست‌های علائم تجاری بر اساس ماهیت علامت تجاری
درخواست‌های علائم تجاری بر اساس نوع علامت تجاری
درخواست‌های علائم تجاری در هر بیلیون GDP
درخواست‌های علائم تجاری در هر میلیون نفر جمعیت
درخواست‌های علائم تجاری مادرید
درخواست‌های علائم تجاری، ساکنین
درخواست‌های علائم تجاری، غیر ساکنین
علائم تجاری ثبت شده بر اساس تعداد طبقات
علائم تجاری ثبت شده بر اساس طبقه
علائم تجاری ثبت شده بر اساس ماهیت علامت تجاری
علائم تجاری ثبت شده بر اساس نوع علامت تجاری
علائم تجاری ثبت شده به تفکیک وضعیت آن‌ها در فرآیند ثبت
علائم تجاری ثبت شده به صورت درصدی از درخواست‌های علائم تجاری
علائم تجاری ثبت شده در هر بیلیون GDP
علائم تجاری ثبت شده در هر میلیون نفر جمعیت
فروش خالص به ازای هر علامت تجاری شرکت‌های R&D برتر، (میلیون یورو به ازای هر درخواست علامت تجاری، متوسط مقدار صنعت)
مالکیت فردی درخواست‌های علائم تجاری
مالکیت مشترک درخواست علائم تجاری