حوزه شاخص‌ها


اختراع مشترک به صورت درصدی از خانواده ثبت اختراع IP5
اختراعات مشترک بین‌المللی بر اساس حوزه فناوری به صورت درصدی از کل پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه فناوری
اختراعات مشترک بین‌المللی در پروانه‌های ثبت اختراع،(به صورت درصدی از کل پروانه‌های ثبت اختراع
پروانه‌های اختراع اعطا شده توسط USPTO با مخترعان همکار خارجی که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
پروانه‌های اختراع مشترک با توجه به کشور محل سکونت متقاضی
پروانه‌های اختراع مشترک با توجه به کشور محل سکونت مخترع
پروانه‌های اختراع مشترک در EPO با توجه به کشور محل سکونت متقاضی و طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC‌)
پروانه‌های اختراع مشترک در EPO با توجه به کشور محل سکونت مخترع و طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC)
پروانه‌های اختراع مشترک در USPTO بر اساس کشور محل سکونت متقاضی
پروانه‌های اختراع مشترک در USPTO بر اساس کشور محل سکونت متقاضی و طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC)
پروانه‌های اختراع مشترک در USPTO بر اساس کشور محل سکونت مخترع
پروانه‌های ثبت اختراع مشترک در USPTO بر اساس کشور محل سکونت مخترع و طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC)
درخواست‌های ثبت اختراع با مخترعان همکار خارجی
مالکیت مشترک طرح‌های صنعتی