حوزه شاخص‌ها


تعداد انجمن‎های علمی
تعداد پایگاه‏‌ها و شبکه‏‌های رایانه‌‏ای اطلاع‏‌رسانی علمی و مرتبط با شبکه‎های اینترنت
تعداد قطب‌های تحقیقاتی (کانون‌های عالی تحقیقی نمونه)