حوزه شاخص‌ها


برونداد صنایع دانش و فناوری محور به صورت سهمی از GDP اقتصادهای توسعه یافته
برونداد صنایع دانش و فناوری محور به صورت سهمی از GDP اقتصادهای در حال توسعه
درصد تولیدات صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته
درصد رشد سالیانه سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری
رشد سرانه GDP و رشد GDP به ازای هر فرد شاغل (متوسط نرخ رشد سالیانه به درصد)
سرانه تولید ناخالص داخلی
سهم صنایع دانش و فناوری محور از GDP اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه
صادرات منهای واردات
فروش و صادرات حاصل از نوآوری در سه سال گذشته
نتایج تلاش‌های نوآورانه، از جمله سود، دستیابی به بازارهای جدید از طریق مقایسه سال اول و آخر دوره سه ساله
هزینه کرد مصرف کننده در ICT به صورت سهمی از GDP اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه