حوزه شاخص‌ها


تعداد پروانه‌های اختراع ثبت شده منجر به تولید در سطح بین‌المللی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
تعداد پروانه‌های اختراع ثبت شده منجر به تولید در سطح ملی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
درصد تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری از تولید ناخالص داخلی کشور
درصد نوآوری‌های بازاریابی به تفکیک صنایع تولیدی
درصد نوآوری‌های بازاریابی در بخش تولید بر اساس اندازه(خرد، کوچک، متوسط، بزرگ)
درصد نوآوری‌های سازمانی به تفکیک صنایع تولیدی
درصد نوآوری‌های سازمانی در بخش تولید بر اساس اندازه (خرد، کوچک، متوسط، بزرگ)
درصد نوآوری‌های فرآیند در تولید بر اساس اندازه (نوآوری‌های فرآیند خرد، کوچک، متوسط و بزرگ)
درصد نوآوری‌های فرآیند در صنایع تولیدی
درصد نوآوری‌های محصول در بخش تولید بر اساس اندازه (نوآوری‌های محصول خرد، کوچک، متوسط و بزرگ)
درصد نوآوری‌های محصول در صنایع تولیدی