حوزه شاخص‌ها


استادان تمام وقت 65-75 ساله در دانشگاه‌های تحقیقاتی و دیگر موسسات آموزش عالی
پژوهشگران (معادل تمام وقت) بر اساس بخش انجام دهنده به صورت درصدی از کل
پژوهشگران بر اساس جنسیت (به تفکیک تمام وقت و کل)
پژوهشگران بر اساس رشته علمی (تمام وقت و کل)
پژوهشگران بر اساس سطح مدرک تحصیلی (به تفکیک تمام وقت و کل)
پژوهشگران بر اساس شایستگی‌های رسمی (به تفکیک تمام وقت و کل)
پژوهشگران بنگاه‌های تجاری (تمام وقت) بر اساس بخش فعالیت، به صورت درصدی از کل
پژوهشگران بنگاه‌های تجاری در هر 1000 نفر اشتغال در بخش صنعت
پژوهشگران به صورت درصدی از اشتغال کل
پژوهشگران تمام وقت در بخش آموزش عالی بر اساس رشته علمی به صورت درصدی از کل
پژوهشگران در هر 1000 نفر نیروی کار (به تفکیک تمام وقت و کل)
پژوهشگران در هر میلیون نفر ساکن (به تفکیک تمام وقت و کل)
پژوهشگران زن، بر اساس بخشی که در آن اشتغال دارند، (به صورت درصدی از کل پژوهشگران تمام وقت)
پژوهشگران، بر اساس بخشی که در آن اشتغال دارند، (به صورت درصدی از کل پژوهشگران تمام وقت)( دولت، آموزش عالی، بنگاه‌های اقتصادی-تجاری. نهادهای عمومی و غیرانتفاعی (صنعت))
تعداد اعضای هیئت علمی که در راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشارکت دارند
تعداد رتبه‌ها و افتخارات پژوهشی اخذ شده از جشنواره­های علمی و پژوهشی ملی و بین‏المللی
تعداد کل پژوهشگران
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده به عنوان محقق بر اساس جابه جایی شغلی و بخش‌های انجام دهنده (%)
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده به عنوان محقق بر اساس جنسیت، رشته علمی و بخش انجام دهنده (%)
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده به عنوان محقق بر اساس طول مدت ماندن با یک کارفرما و بخش‌های انجام دهنده (%)
درصد پژوهشگران از کل شاغلان تحقیقاتی
درصد پژوهشگران مراکز دولتی از کل پژوهشگران
درصد رشد تعداد پژوهشگران
کل پژوهشگران در بخش دولتی بر اساس سن و جنسیت
نسبت تعداد پژوهشگران به کل جمعیت