حوزه شاخص‌ها


ارزش افزوده بخش تولیدی و خدماتی با فناوری پیشرفته
ارزش افزوده خارجی تشکیل سرمایه ناخالص ثابت (به صورت درصدی از کل تشکیل سرمایه ناخالص ثابت)
ارزش افزوده خارجی که در تقاضای نهایی داخلی وجود دارد، بر اساس بخش (به صورت درصدی از کل تقاضای داخلی)
ارزش افزوده خارجی که در صادرات کالاهای تولیدی و صادرات خدمات وجود دارد (به صورت درصدی از کل صادرات کالاها/خدمات تولیدی)
ارزش افزوده خارجی که در صادرات و در تقاضای داخلی وجود دارد، بر اساس منطقه مبدا (به صورت درصدی از صادرات/ کل تقاضای داخلی)
ارزش افزوده خارجی که در مصرف داخلی وجود دارد، بر اساس منطقه مبدا (به صورت درصدی از کل مصرف داخلی)
ارزش افزوده خدمات که در صادرات کالاهای تولیدی وجود دارد، بر اساس نوع خدمت (به صورت درصدی از کل صادرات بخش تولید)
ارزش افزوده داخلی که در صادرات کشورهای همکار وجود دارد، (به صورت درصدی از کل ارزش افزوده در صادرات ناخالص)
برترین تولیدکنندگان در ده سال اخیر (به صورت درصدی از ارزش افزوده کل تولید جهان)
سرمایه‌گذاری کسب و کار در سرمایه ثابت و دانش محور(به صورت درصدی از ارزش افزوده ناخالص بخش کسب و کار)
سهم ارزش افزوده تولیدی صنایع با فناوری پیشرفته و متوسط (به صورت درصدی از کل ارزش افزوده)
سهم ارزش افزوده جهانی مناطق/کشورها/اقتصادها از صنایع خدماتی