حوزه شاخص‌ها


تعداد سخنرانی‌های علمی و جلسات مباحثه
تعداد کارگاه‌های علمی تخصصی برگزار شده
تعداد گردهمایی‎های علمی برگزار شده
کیفیت همایش‏های علمی و امکانات و تجهیزات مربوط جهت برگزاری همایش‌ها در سطح بین‏المللی