حوزه شاخص‌ها


ارزش قراردادهای منعقد شده بر حسب اختراعات ثبت شده در سطح بین‌المللی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
ارزش قراردادهای منعقد شده بر حسب اختراعات ثبت شده در سطح ملی به تفکیک بخش دولتی (به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)
پرداخت‌های کارمزدهای رویالتی و حق امتیاز (دلار آمریکا)
پرداخت‌های کارمزدهای رویالتی و حق امتیاز به صورت درصدی از کل تجارت
تجارت بین‌المللی دارایی‌های دانش (دریافت‌ها و پرداخت ها، به صورت درصدی از GDP)
تراز پرداخت‌های فناوری (به تفکیک دریافت‌ها و پرداخت ها)
تعداد قراردادهای خرید و انتقال فناوری
تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری
درصد دریافت‌های حق الامتیاز و رویالتی‌ها به تجارت کل
دریافتها از حق امتیازها و رویالتی‌ها (دلار ایالات متحده در هر 1000 نفر جمعیت)
صادرات جهانی حق امتیازها و رویالتی ها، بر اساس منطقه/کشور/اقتصاد
کل درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری
کل هزینة مربوط به خرید و انتقال فناوری
هزینه‌های استفاده از مالکیت فکری، پرداختها (تراز پرداخت ها، دلار جاری ایالات متحده)
هزینه‌های استفاده از مالکیت فکری، دریافت ها(تراز پرداخت ها، دلار جاری ایالات متحده)