حوزه شاخص‌ها


تعداد طرح‌های پژوهشی تقاضا محور مرتبط با زیست فناوری
تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏‌ای
تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرارگرفته است
تعداد طرح‌های تحقیقاتی مصوب و فعال به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای
میزان تطبیق تحقیقات انجام‌شده در کشور با اهداف برنامه‌های توسعه
نسبت طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با صنعت به کل طرح‌های تحقیقاتی