حوزه شاخص‌ها


10% از اسناد پر استناد و تالیفات علمی پیشرو، (به صورت درصدی از همه اسناد)
5% از بهترین آثار انتشاراتی منتشر شده
استناد پروانه‌های ثبت اختراع به مقالات علوم پایه و مهندسی بر اساس حوزه فناوری و رشته مقاله
اسناد قابل استنادی که تعداد H استناد دریافت کرده باشند
تعداد مجلات با دسترسی آزاد بر اساس رشته
تعداد مقالات پراستناد به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت
درصد عدم استناد به مقالات منتشر شده پس از 5 سال
سهم استنادات بین‌المللی
سهم مقالات علوم پایه و مهندسی که در 1% مقالات استناد شده جهان هستند
شبکه بین‌المللی استناد(تعداد استنادات، بر اساس کشور وابسته اصلی استناد شده و نویسنده مسئول استناد شده)
کل استنادات به تولیدات علمی نمایه شده در ISC
کل استنادات به تولیدات علمی نمایه شده در ISI
کیفیت کتاب‌های علمی
متوسط استنادات به تولیدات علمی نمایه شده در ISC
متوسط استنادات به تولیدات علمی نمایه شده در ISI
متوسط استنادات به هر نویسنده
متوسط استنادات در هر مقاله علوم پایه و مهندسی بر اساس کشور نویسنده
میزان استنادات خارجی در واحد انتشارات در پایگاه ISI و Scopus
میزان استنادات در واحد انتشارات به تفکیک رشته تحصیلی و گروه‌های آموزشی
میزان استنادات در واحد انتشارات در پایگاه ISI و Scopus
نسبت کل استنادات به منابع ایرانی به کل استنادات