حوزه شاخص‌ها


تعداد کل انتشارات هر کشور در هر سال در پایگاه Web of Science
تعداد تولیدات علمی
تعداد تولیدات علمی کشور در حوزۀ علوم انسانی و هنر
تعداد تولیدات علمی کشور در حوزۀ علوم کاربردی
تعداد تولیدات علمی کشور در حوزۀ میان رشته‌ای
تعداد کتابهای منتشر شده ملی و بین‌المللی
تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی
تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجلات نمایه شده در ISI
تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجلات نمایه شده در ISI به تفکیک رشته تحصیلی
تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجلات نمایه شده در ISI به تفکیک گروه‌های آموزشی
تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجلات نمایه شده در Scopus
تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجلات نمایه شده در Scopus به تفکیک نوع مستند علمی
تعداد مقالات علمی و فنی در مجلات علمی به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت
تعداد مقالات منتشر شده به زبان فارسی در مجلات نمایه شده در پایگاه‌های بین‌المللی معتبر
تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی به تفکیک
تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی
تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی خارجی
تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی داخلی
تعداد مقاله‌های منتشر شده در حوزه زیست فناوری در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی
تعداد مقاله‌های منتشر شده در حوزه نانو فناوری در مجلات معتبر بین‌المللی
درصد مقاله‌های نانوفناوری کشور از کل مقاله‌های نانوفناوری جهان
رتبه تولید علم ایران در جهان(بر اساس رتبه‌بندی Scopus و ISI)
سرانه تعداد مقالات علمی
سهم تولید علم ایران از کل تولیدات علمی جهان (به تفکیک SCI و SSCI و A&HCI)
سهم تولید علم ایران از کل تولیدات علمی جهان(Scopus و ISI)