حوزه شاخص‌ها


R&D تامین مالی شده توسط دولت برای برنامه‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی (به صورت درصدی از بودجه R&D دولت)
R&D انجام شده در خارج توسط شرکت‌های مهم وابسته به شرکت‌های مادر در کشور، بر اساس صنعت منتخب شرکت و منطقه/کشور/اقتصاد میزبان
R&D انجام شده در کشور توسط شرکت‌های مهم وابسته به شرکت‌های خارجی بر اساس صنعت منتخب شرکت و شرکت سرمایه گذار
R&D دانشگاه که توسط کسب و کار تامین مالی شده است
R&D در خدمات (به صورت درصدی از R&D کسب و کار)
R&D علوم پایه و مهندسی در دانشگاه در هر 1000 دلار از GDP
R&D کسب و کار به تفکیک منبع تامین مالی
R&D کسب و کار تامین مالی شده توسط دولت و مشوق‌های مالیاتی برای R&D، (به صورت درصدی از GDP)
R&D کسب و کار در تولید (به صورت درصدی از R&D تولید)
R&D کسب و کار که از خارج تامین مالی می‌شود، بر اساس منبع تامین مالی، (به صورت درصدی از BERD)
بودجه R&D در آموزش عالی (به صورت درصدی از HERD)
بودجه تحقیق و توسعه به تفکیک بخش دولتی(به تفکیک وزارتخانه‌ها و متفرقه) و خصوصی دانشگاهی و غیردانشگاهی)
بودجه تخصیص داده شده دولت به R&D به ازای هر فرد شاغل در حوزه علوم پایه و مهندسی
بودجه تخصیص داده شده دولت به R&D به ازای هر مستخدم
بودجه تخصیص داده شده دولت به R&D و آزمایشگاه‌های R&D، به تفکیک وزارتخانه و انجام دهنده
بودجه دولت برای R&D مرتبط با سلامت (به صورت درصدی از GDP)
بودجه دولتی تخصیص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده در تحقیق و توسعه (GBAORD) به تفکیک حالت تامین مالی
بودجه دولتی تخصیص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده در تحقیق و توسعه (GBAORD) به صورت درصدی از کل هزینه کرد دولت
بودجه دولتی تخصیص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده در تحقیق و توسعه (GBAORD) کل به صورت درصدی از GDP
بودجه عمومی ملی برای همکاری‌های R&D برون مرزی
بودجه‌های R&D برای انرژی و محیط زیست (به صورت درصدی از بودجه‌های دولتی برای R&D)
تحقیقات بنیادی به صورت سهمی از هزینه کرد ناخالص در R&D
تخصصی‌سازی R&D، سه صنعت انجام دهنده برتر (هزینه کرد R&D صنعت به صورت درصدی از کل R&D کسب و کار)
تغییرات سالانه در هزینه کرد R&D، بر اساس بخش انجام دهنده
درصد بودجه تحقیق و توسعه مدنی، از کل بودجه اختصاص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده دولت در بخش تحقیق و توسعه بر اساس اهداف اقتصادی-اجتماعی