حوزه شاخص‌ها


پژوهشگران تحقیق و توسعه در هر میلیون نفر جمعیت
تعداد شاغلان تحقیقاتی برحسب استان‌های کشور
تعداد کارشناسان پژوهشی
تعداد کارکنان پشتیبانی بر اساس بخش اشتغال و جنسیت (تمام وقت و کل کارکنان) (به تفکیک سازمان کسب و کار، دولت، آموزش عالی، غیرانتفاعی خصوصی، دیگر بخش‌های مشخص نشده)
تعداد کل کارکنان R&D بنگاه‌های تجاری بر اساس فعالیت اقتصادی، جنسیت، اندازه (تعداد کارکنان)
تعداد کل کارکنان R&D در هر هزار نفر نیروی کار(به تفکیک تمام وقت و کل)
تعداد کل کارکنان R&D در هر میلیون نفر ساکن(به تفکیک تمام وقت و کل)
تعداد کل کارکنان R&D (تمام وقت و کل کارکنان) بر اساس شغل (به تفکیک پژوهشگران، تکنسین ها، دیگر کارکنان پشتیبانی)
تعداد کل کارکنان R&D (معادل تمام وقت) بر اساس بخش انجام دهنده آن
تعداد کل کارکنان R&D بر اساس جنسیت، رشته علمی، مدرک آموزشی (به تفکیک تمام وقت و کل)
تعداد کل کارکنان R&D بنگاه‌های تجاری در بخش‌های با فناوری پیشرفته
تعداد کل کارکنان R&D در هر هزار نفر شاغل
تعداد کل کارکنان تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی (معادل تمام وقت)
تعداد کل کارکنان تحقیق و توسعه دولت (معادل تمام وقت)
تعداد کل نیروی انسانی تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری در هر 1000 نفر اشتغال در صنعت
تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات
تکنسین‌ها و کارکنان هم تراز بر اساس بخش اشتغال و جنسیت (تمام وقت و کل کارکنان)
تکنسین‌ها و کارکنان هم تراز در هر 1000 نفر شاغل (تمام وقت و کل کارکنان)
تکنسین‌ها و کارکنان هم تراز در هر 1000 نفر نیروی کار(تمام وقت و کل کارکنان)
تکنسین‌ها و کارکنان هم تراز در هر میلیون نفر ساکن (تمام وقت و کل کارکنان)
تکنسین‌های شاغل در R&D در هر میلیون نفر جمعیت
تکنیسین‌های شاغل در تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی(به درصد)
دانشمندان و مهندسان شاغل دارای فعالیت R&D بر اساس رشته بالاترین مدرک تحصیلی و طبقه شغلی
درصد شاغلان تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغلان تحقیقاتی
کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی (به درصد)