حوزه شاخص‌ها


جریان‌های خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت خارج به صورت درصدی از GDP
جریان‌های خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل صورت درصدی از GDP
سرانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به خارج
سرانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به داخل
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به خارج (بیلیون دلار آمریکا، نرخ تبادل جاری، متوسط سالیانه)
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به خارج در صنایع
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به داخل، متوسط سالیانه