حوزه شاخص‌ها


تعداد مراکز رشد واحدهای فناوری
تعداد پارک‌ها و شهرک‏های تحقیقاتی و فناوری