حوزه شاخص‌ها


درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع فناوری‌های انرژی تحت پیمان همکاری‌های ثبت اختراع(PCT)، در EPO مشخص شده‌اندکه هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند