حوزه شاخص‌ها


بنگاه‌هایی که در زمینه نوآوری با موسسات آموزش عالی و پژوهشی همکاری دارند، (به صورت درصدی از بنگاه‌های نوآور در محصول و/یا فرآیند)