حوزه شاخص‌ها


دانشمندان و مهندسانی که به صورت غیرارادی در مشاغلی خارج از رشته تحصیلی خود اشتغال دارند، بر اساس رشته مدرک S&E