حوزه شاخص‌ها


هزینه کردها در R&D دانشگاه، به تفکیک رشته‌های علوم پایه و مهندسی
هزینه کردهای R&D دانشگاه که توسط دولت تامین مالی می‌شوند، به تفکیک وزارتخانه و رشته‌های علوم پایه و مهندسی
هزینه کردهای R&D در رشته‌های غیر از علوم پایه و مهندسی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
هزینه کردهای دولت در RD&D در فناوری‌های انرژی پاک و هسته‌ای
هزینه کردهای دولتی و غیردولتی در R&D در رشته‌های علوم پایه و مهندسی در دانشگاه