حوزه شاخص‌ها


نسبت ثبت اختراعات به ازای هر محقق
نسبت ثبت اختراعات به کل کارکنان تحقیق و توسعه
نسبت ثبت اختراعات به محققان درگیر در تحقیق و توسعه
نسبت کل ثبت اختراعات به هزینه (به تفکیک داخل و خارج)
نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (میلیون دلار) به اختراعات ثبت‌شده در خانواده سه‌گانه ثبت اختراعات