حوزه شاخص‌ها


نسبت کل استنادها به کل محققان
نسبت کل استنادها به هزینه تحقیق و توسعه
نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان
نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به یک میلیون نفر جمعیت کشور
نسبت کل تولیدات علمی به هزینه (به تفکیک داخل و خارج)
نسبت محققان پراستناد به کل محققان
نسبت مقالات نمایه‌سازی شده در سطح بین‌المللی به هیئت علمی
نهادهای با بیشترین تعداد انتشارات پراستناد،(تولیدکننده 10% از اسناد پراستناد)