حوزه شاخص‌ها


هزینه کرد تحقیق و توسعه به صورت درصدی از GNP
هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی
هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی (برابری قدرت خرید جاری در میلیون دلار)
هزینه کرد جهانی R&D، بر اساس منطقه
هزینه کرد داخلی تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌های تجاری به صورت درصدی از ارزش افزوده صنعت
هزینه کرد داخلی تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌های تجاری به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
هزینه کرد داخلی تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌های تجاری معادل برابری قدرت خرید به میلیون دلار
هزینه کرد داخلی سازمان کسب و کار در تحقیق و توسعه (BERD) بر اساس منبع تامین مالی
هزینه کرد داخلی سازمان کسب و کار در تحقیق و توسعه (BERD) بر اساس نوع هزینه‌ها
هزینه کرد داخلی سازمان کسب و کار در تحقیق و توسعه (BERD) بر اساس فعالیت اقتصادی
هزینه کرد در R&D بر اساس بخش‌های انجام دهنده، (به صورت درصدی از هزینه کرد ناخالص داخلی در R&D)
هزینه کرد در R&D، بر اساس بخش انجام دهنده و منبع تامین مالی
هزینه کرد درون مرزی دولت برای تحقیق و توسعه (در میلیون دلار برابری قدرت خرید جاری)
هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (GERD) توسط بنگاه‌های تجاری
هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه مدنی (غیر دفاعی) برآورد شده به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) به ازای هر پژوهشگر
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) بر اساس نوع هزینه‌ها
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) به تفکیک رشته علمی
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) تامین مالی شده از خارج به صورت درصد
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) تامین مالی شده توسط کسب و کار (به صورت درصد)
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD)به تفکیک منبع مالی
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD) به تفکیک بخش انجام دهنده
هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه(GERD) بر اساس نوع فعالیت تحقیق و توسعه
هزینه کرد ناخالص در R&D به صورت سهمی از GDP
هزینه کردها در R&D در رشته‌های علوم پایه و مهندسی دانشگاه، به تفکیک منبع تامین مالی