حوزه شاخص‌ها


درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع به EPO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند و بر اساس طبقه‌ها و بخش‌های طبقه‌بندی بین‌المللی پروانه‌های ثبت اختراع (IPC)
درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع حوزه جهت یابی رادیویی و ماهواره به EPO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع در EPO، تعداد کل، در هر میلیون ساکن
درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع فناوری نانو به EPO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع فناوری‌های انرژی به EPO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
درخواست‌های پروانه‌های ثبت اختراع فناوری‌های انرژی تحت پیمان همکاری‌های ثبت اختراع(PCT)، در EPO مشخص شده‌اندکه هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
درخواست‌های ثبت اختراع ICT در EPO به صورت درصدی از کل
درخواست‌های ثبت اختراع ثبت شده توسط بنگاه‌های تجاری به صورت درصدی از کل درخواست ها
درخواست‌های ثبت اختراع زیست فناوری در EPO و USPTO به صورت درصدی از کل
درخواست‌های ثبت اختراع ساکنین در PCT
درخواست‌های ثبت اختراع فناوری پیشرفته در EPO و USPTO
درخواست‌های ثبت اختراع، ساکنین
درخواست‌های ثبت اختراع، غیر ساکنین
سهم سه اقتصاد برتر از نظر پروانه ثبت اختراع در میان 20 فناوری که از 2005 به بعد ظهور پیدا کرده‌اند
سهم سه رشته علمی مهم در ادبیات غیر از پروانه ثبت اختراع که در پروانه‌های ثبت اختراع استناد شده‌اند بر اساس فناوری
مالکیت خارجی اختراعات داخلی در پروانه‌های اختراع اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
مالکیت خارجی اختراعات داخلی در درخواست‌های ثبت اختراع
مالکیت داخلی اختراعات خارجی در پروانه‌های اختراع اعطا شده توسط USPTO که هنوز فرصت ثبت در پایگاه دیگر یا تجاری‌سازی دارند
مالکیت داخلی اختراعات داخلی درخواست‌های ثبت اختراع
مکان مخترعان بر اساس حوزه فناوری (تعداد کل کشورهای فعال در حوزه فناوری و تعداد متوسط کشورها در هر خانواده پروانه ثبت اختراع)
نرخ رشد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در (داخل/خارج) کشور
نسبت اختراعات ثبت شده توسط مخترعین با تابعیت ایرانی و غیرایرانی از کل اختراعات ثبت شده در کشور
نسبت اختراعات و ابداعات ثبت شده به جمعیت کشور
نسبت پروانه‌های منجر به تولید به کل اختراعات ثبت شده
نسبت تعداد اختراعات ثبت شده ملی به تعداد درخواست‌های ثبت اختراع ملی