حوزه شاخص‌ها


نوآوری محصول بر اساس وضعیت R&D (به صورت درصدی از همه بنگاه‌های فعال و غیرفعال در R&D)
هزینه کرد سازمان‌های نوآور در محصول/ویا فرآیند بر اساس نوع هزینه کرد