حوزه شاخص‌ها


درصد بودجه تحقیق و توسعه دفاعی از کل بودجه اختصاص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده دولت در بخش تحقیق و توسعه بر اساس اهداف اقتصادی-اجتماعی
سرانه هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (GERD)
سرمایه‌گذاری در R&D به ازای هر پروانه ثبت اختراع شرکت‌های R&D برتر، (میلیون یورو به ازای هر خانواده پروانه ثبت اختراع IP5، مقدار متوسط هر صنعت)
سهم صنایع تولیدی و غیرتولیدی از R&D کسب و کار
سهم6 وزارتخانه برتر دولت که هزینه‌های R&D دانشگاهی را تامین مالی نموده‌اند
شدت R&D کسب و کار (به صورت درصدی از GDP)
مشوق مالیاتی دولت و حمایت مستقیم از R&D کسب و کار(حمایت مالیاتی به صورت درصدی از کل حمایت دولت از R&D کسب و کار)
منابع تامین مالی R&D بنگاه‌های کسب و کار داخلی
میزان بودجه اختصاص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده دولت در بخش تحقیق و توسعه بر اساس اهداف اقتصادی-اجتماعی ( معادل برابری قدرت خرید به میلیون دلار)
نرخ R&D به GDP، به تفکیک تامین مالی دولتی و غیردولتی R&D
نرخ تحقیق وتوسعه به تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد سالیانه در هزینه کرد R&D، کل و به تفکیک بخش‌های انجام دهنده
نسبت سرانه هزینه کرد تحقیق و توسعه به سرانه تولید ناخالص داخلی
نسبت کل بودجه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
نسبت کل بودجه تحقیق و توسعه به کل بودجه کشور
هزینه کرد R&D در صنایع اطلاعاتی (به صورت درصدی از GDP)
هزینه کرد R&D که توسط وابسته خارجی تقبل می‌شود (به صورت درصدی از R&D انجام شده توسط کسب و کار)
هزینه کرد R&D هر وزارتخانه به ازای هر 1 میلیون دلار از GDP
هزینه کرد R&D هر وزارتخانه به ازای هر فرد شاغل در حوزه علوم پایه و مهندسی
هزینه کرد R&D هر وزارتخانه به ازای هر مستخدم
هزینه کرد آموزش عالی در R&D(به صورت درصدی از GDP
هزینه کرد بنگاه‌های تجاری در R&D بر اساس بخش فعالیت
هزینه کرد بنگاه‌های تجاری در R&D در بخش‌های با فناوری پیشرفته
هزینه کرد بنگاه‌های تجاری در R&D(BERD) به میلیون یورو و بر اساس اندازه به صورت درصدی از کل
هزینه کرد تحقیق و توسعه (به صورت درصدی از GDP)