حوزه شاخص‌ها


نسبت بودجه بخش پژوهش به کل بودجه کشور و بودجه تحقیق و توسعه
نسبت بودجه پژوهشی اختصاص یافته به تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی
نسبت هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویت‌های علم و فناوری به کل اعتبارات تحقیقاتی کشور
هزینه حقوق کارکنان پژوهش
هزینه کرد تحقیقات پایه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی