حوزه شاخص‌ها


دارندگان بالاترین مدرک علوم پایه و مهندسی که در نیروی کار نیستند، بر اساس جنسیت و سن
دارندگان دکتری بر اساس فعالیت اقتصادی، (به صورت درصدی از همه دارندگان دکتری شاغل)
دارندگان دکتری علوم پایه و مهندسی استخدام شده به صورت درصدی از نیروی کار
دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت با اشتغال در دانشگاه در پست‌های فوق دکتری، بر اساس رشته مدرک تحصیلی
دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در خارج آموزش دیده‌اند و در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس رشته و جنسیت
دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس پست
دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس رشته مدرک
دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در دانشگاه استخدام شده‌‌اند، بر اساس سن
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده بر اساس شغل
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده بر اساس طول مدت ماندن با یک کارفرما و بخش‌های انجام دهنده (%)
دارندگان مدرک دکتری استخدام شده در مشاغل غیر مدیریتی و غیرتخصصی بر اساس رشته علمی (%)
دارندگان مدرک دکتری که در سن کار هستند، (در هر هزار نفر جمعیت در سن 25-64)
دارندگان مدرک علوم پایه و مهندسی که در مشاغل این حوزه اشتغال دارند، براساس مدرک و رشته بالاترین مدرک تحصیلی
دارندگان مدرک علوم پایه و مهندسی که در مشاغل مرتبط با بالاترین مدرک تحصیلی مشغول به کار هستند
دانشمندان علوم زیستی به صورت درصدی از همه مشاغل
دانشمندان و مهندسان شاغل در بخش کسب و کار، بر اساس اندازه کارفرما
دانشمندان و مهندسان شاغل، بر اساس بخش اشتغال
دانشمندان و مهندسان کارآفرین، بر اساس رشته، شغل و نوع کسب و کار
دانشمندان و مهندسان مسن که به دلیل بازنشستگی کار نمی‌کنند، بر اساس سن
دانشمندان و مهندسان مسن که به صورت تمام وقت کار می‌کنند، بر اساس سن و سطح بالاترین مدرک
دانشمندان و مهندسانی که به صورت غیر ارادی در خارج از رشته تحصیلی خود اشتغال دارند
دانشمندان و مهندسانی که به صورت غیرارادی در مشاغلی خارج از رشته تحصیلی خود اشتغال دارند، بر اساس رشته مدرک S&E
درآمد سالیانه و رشد درآمد در مشاغل علم و فناوری و سایر مشاغل مرتبط
درصد بیکاری سرمایه انسانی علم و فناوری
درصد زنانی که با مدارک بالاتر استخدام شده‌اند به صورت درصدی از کل نیروی شاغل