حوزه شاخص‌ها


متوسط نرخ رشد سالیانه کارکنان R&D
نابرابری‌های منطقه ای کل کارکنان R&D به صورت درصدی از افراد استخدام شده
نرخ فعالیت R&D دانشمندان و مهندسان شاغل در مشاغل علو پایه و مهندسی بر اساس طبقه شغلی و سطح بالاترین مدرک
نسبت کارکنان تحقیق و توسعه به کل جمعیت
نسبت کارکنان تحقیق و توسعه به کل کارکنان
نسبت محققان به کارکنان تحقیق و توسعه
نسبت محققان تحقیق و توسعه به کل کارکنان