شاخص‌های پیشنهادی برای ارزیابی موقعیت علمی کشور
مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی
مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون دادهای پژوهشی
مصاديق توليد علم: شاخص‌های انتخاب و انتخاب شاخص‌ها
تصویر علمی ایران در جهان
علم و پژوهش: معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌ها
شاخص‌های مهم تحقيقاتی در ايران و جهان
شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته‌ها
تدوین شاخص‌های علم و فناوری و شاخص‌های دانایی ‌محوری بر اساس الگوی استراتژیک دانایی در جمهوری اسلامی ایران
تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قطب‌های علمی
شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب صنایع با فناوری برتر در پارک‌های فناوری کشور (مورد مطالعه: پارک فناوری شیخ‌بهایی اصفهان)
بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد
شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنيا
ارايه چارچوب ارزيابی فناوری‌های سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران؛ (مطالعه موردي ربات روبولنز)
ارزيابی وضعيت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسيا و تعيين جايگاه ايران: كاربرد روش تصميم‌گيری پرومته
ارزيابی واحدهای دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های علم و فناوری
تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در كتابخانه‌های دانشگاهی ایران
تعیین شاخص‌های بومی برای سنجش نوآوری در ایرانبا استفاده از آزمون فرض فازی مطالعه موردی: حوزه بیوتكنولوژی
ارزیابی توانایی پارک‌های علم و فناوری با استفاده از الگوریتم ابتکاری ترکیبی
 ارزیابی موفقیت عملكرد مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری
ارزیابی مقایسه‌ای عملكرد مراكز رشد فناوری منتخب در ایران
بررسی سیستم‌های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران
تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی 
ارائه الگویی مفهومی برای سنجش نوآوری ملی در كشورهای در حال توسعه
سنجش شاخص‌های حكمرانی خوب و نقش دولت الكترونیك در ارتقای آن