شناسایی شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی و بررسی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان یزد
رویکردی برای ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشورها با استفاده از شاخص‌های ترکیبی و تحلیل پوششی داده‌ها
طراحی مدل بومی سنجش قابلیت ملی نوآوری
ارزیابی و محاسبه شاخص دستیابی به فناوری در ایران و عوامل موثر بر آن
مطالعه تطبیقی شاخص‌های رتبه بندی دانشگاه‌ها در سطح جهان و ایران
اندازه‌گیری تولیدات علمی و فناوری و طراحی مدلی برای بودجه‌ریزی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده خروجی‌های علم و فناوری
بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه علم و فناوری در مراکز رشد با مبانی دینی
ارزیابی کارآیی و رتبه‌بندی عملکرد بخش تحقیق و توسعه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس رویکرد ناپارامتریک
کاربست مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری در ارتقای شاخص‌های نوآوری واثر بخشی سازمانی
بررسی مدل‌های سیستم مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخص‌های نوآوری و افزایش توان تولید فناوری
ساختار علم و فناوری در ایران و تاثیر آن بر روند توسعه ملی
ارزیابی عملکرد علمی ایران در منطقه با رویکرد سند چشم‌انداز