گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور در سال 1390 (جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه)
بررسی وضعیت تحقیقات کشور (ویرایش نخست)
گزارش جامع وضعیت فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در برنامه چهارم توسعه
بررسی وضعیت ایران از نظر شاخص‌های فناوری اطلاعات
خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در سال 1386)
خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در سال 1387)
خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در سال 1388)
خلاصه وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در سال 1389)
خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری واحدهای پژوهشی سال 1390
ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری واحدهای پژوهشی کشور در سال 1391
نتایج ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه ها، واحدهای پژوهشی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)