سنجش علم، فناوری، و نوآوری (مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی)
شاخص‌های آماری حوزه علم و فناوری
مقایسه نظام‌های ارزیابی آموزش عالی
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (اول‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍لان‌ ) ۱۳۸۲
مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی
ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: دومین ارزیابی خرد موسسات پژوهشی سازمان‌های اجرایی
دومین ارزیابی خرد دانشگاه آزاد اسلامی
دومین ارزیابی خرد دانشگاه‌های علوم پزشکی 1382 تا 1385 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران اولین ارزیابی خرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی
شاخص‌ها و فرايند ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران.
‏‫روند تحولات شاخص‌های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۰)‬
سومین ارزیابی کلان با نگاهی به توسعه فناوری 1386
شاخص‌های ارزيابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ايران
سومین ارزیابی کلان علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی علم و فناوری در ایران ـ ارزیابی خرد پارک‌های علم و فناوری ـ سال‌های 1381 تا 1385
دومین گزارش ارزیابی خرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت سال‌های 84 و 85
دومين ارزيابی كلان علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران
راهنمای فراسکاتی برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعه تجربی
راهنمای کانبرا برای اندازه‌گیری منابع انسانی علم و فناوری
راهنمای اسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تفسیر داده‌های نوآوری
شاخص‌های ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
کارنامه ارزیابی درونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی کشور) 1387
دانش ایران (مشارکت ایرانیان در دانش جهان، سال 2013)
دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی ـ س‍ال 2001