ارزیابی چالش‌های سند چشم‌انداز 20 ساله ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (در حوزه تولید علم و فناوری)
طراحی مدل آینده‌نگاری ارزیابی فناوری نانو در صنعت نفت ایران و شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر آن (با استفاده از فنون MADM)
طراحی مدل ارزیابی عملکرد پارک‌های علم وفناوری
بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه آن با الگوی جهانی رشد
بررسی شاخص‌های کلان علم و تکنولوژی کشور با تاکید بر مقالات علمی
طراحی مدل استراتژیک دانایی‌محوری در بخش علم و فناوری در راستای سند چشم‌انداز20ساله جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی عملکرد پارک‌های علم و فناوری ایرانی عضو IASP با رویکرد تلفیقی FAHP و FTOPSIS
ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با رویکرد تلفیقی DEA و Six Sigma
ارزیابی نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط در پارک علم و فناوری اهواز
طراحي مدل ارزشیابي نظام علم، فناوری و نوآوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
ارزیابی عملکرد پارک‌های علم و فناوری کشور در حوزه حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای
بررسی میزان پیشرفت فناوری اطلاعات در ایران با استفاده از شاخص‌های ICT
طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو در شبکه فناوری نانو ایران
بررسی سیستم‌های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران
تبیین چارچوبی بومی برای سنجش نوآوری در ایران (بیوتکنولوژی به عنوان یک مورد)
شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
استخراج و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات مطالعه موردی: سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
شناسایی و اولویت‎بندی شاخص‎های ارزیابی عملکرد مراکز رشد فناوری با رویکرد توانمندی‎های نوآوری در مراکز رشد واحدهای فناور شهر تهران
بررسی و ارزیابی نوینی از پارک‌های علم و فناوری با نگاهی به طرح جامع ‏‎IT‎‏ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
انتخاب چارچوب برتر و طراحی مدل جامع ارزیابی فناوری اطلاعات سازمان
ارائه چارچوبی برای ارزیابی حوزه‌های فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های آموزش از راه دور مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور
تبیین عوامل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تحقیقاتی ایران (مرکز رشد فناوری دانشگاه تربیت مدرس)
شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب صنایع با فناوری برتر در پارک‌های فناوری کشور. مورد مطالعه پارک فناوری شیخ بهایی اصفهان
ارزیابی سیاست‌های خلاقیت و نوآوری در ایران (مطالعه موردی: استان اصفهان)
پیشنهاد نحوه ارزیابی علم و فناوری در حوزه اقتصاد