سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
نقشه جامع علمی کشور
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران
سياست‌هاي کلی برنامه‌‌‌‌‌‌های ششم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبري
سياست‌هاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري)
سند تحول راهبردی علم و فناوری‌