محاسبه شاخص های کلان تحقیقاتی در مورد ایران و مقایسه آن با سایر کشورها