کاربست مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری در ارتقای شاخص‌های نوآوری واثر بخشی سازمانی

پشتیبانی فنی